تربیت بدنی
1400/10/25 شنبه
تیم دارت کارکنان دانشگاه پیام نور در مسابقات ورزشی

.

حضور تیم دارت کارکنان دانشگاه پیام نور در مسابقات ورزشی کارکنان دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی -دی ماه ۱۴۰۰ -سالن ورزشی سرو بیرجند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر