آموزش
1400/7/28 چهارشنبه

.

نام دانشكده نام گروه آموزشي نام رشته تحصيلي
علوم انساني علوم تربيتي علوم تربيتي
علوم اجتماعي مددكاري اجتماعي
روانشناسي روانشناسي
مديريت مديريت مالي
مديريت مديريت بازرگاني
حسابداري حسابداري
حقوق حقوق
روانشناسي مشاوره
زبانشناسي و زبانهاي خارجي مترجمي زبان انگليسي
الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي
تربيت بدني علوم ورزشي
مديريت مديريت دولتي
الهيات علوم قرآن و حديث
مديريت مديريت امور بانكي
جغرافيا جغرافيا
زبان وادبيات انگليسي زبان وادبيات انگليسي
مديريت مديريت بيمه
مديريت مديريت صنعتي
علوم سياسي علوم سياسي
علوم پايه زمين شناسي زمين شناسي
زيست شناسي زيست شناسي سلولي و مولكولي
فني و مهندسي مهندسي كامپيوتر مهندسي كامپيوتر
مهندسي صنايع مهندسي صنايع
مهندسي برق مهندسي برق
مهندسي عمران مهندسي عمران
مهندسي كشاورزي علوم كشاورزي علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
علوم كشاورزي علوم و مهندسي محيط زيست
هنر و معماري مهندسي معماري مهندسي معماري
مهندسي شهرسازي مهندسي شهرسازي

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر