همایش زنان سرپرست خانوار
همایش ملی مسائل فراروی زنان سرپرست خانوار با رویکرد تحکیم خانواده
زمان: پنجشنبه 30 مهر 1394
مكان: دانشگاه یزد
مورد حمايت است
برگزار كنندگان: -
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر