دوشنبه 7 بهمن 1392
شماره تلفن های داخلی اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند
نام و نام خانوادگی
تلفن داخلی
آقای دکتر اله پور
116
آقای دکتر مرادی
132
آقای دکتر افتخاری
138
خانم پور یوسف
117
خانم دکتر بشیری منش
112
خانم بیکی
139
آقای قاضی زاده
131
آقای دکتر آرش اسحاقی
134
آقای شبانی
403
آقای احمد حسینی
120
آقای رمضانی
137
آقای صباغ گل
102
خانم درانی
117
آقای گلنارکار
115
آقای شکری
116
آقای بنی هاشمی
671
آقای یوسفی
136
آقای سلیم
134
آقای فولادی
115
خانم نطقی مقدم
139
آقای مهدی نصرآبادی
233
دکتر محمد مهدی نصر آبادی
121
دکتر مهدی رشیدی
136
خانم رجایی
139
خانم فارابی
121
آقای طالبی
630
خانم ندایی
304
خانم عباس نیا
139

خانم محمودی


117
آقای دکتر مصلحی
131

آقای محمدزاده

129
آقای دکتر قاضی زاده
131

 
امتیاز دهی