دوشنبه 7 بهمن 1392

شماره تلفن های دانشگاه 5-05632202022

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن داخلی

آقای دکتر مهدی ثقفی

ریاست مرکز بیرجند

05632202501

آقای محمد رمضانی

حوزه ریاست

310

آقای رضا علیزاده

معاونت اجرائی

210

خانم کیانی زاده

کارشناس اداری

210

خانم جوادی

کارشناس کتابخانه

103

خانم دیانی

کارشناس دبیرخانه

101

خانم زراعتکار

کارشناس مالی

238

آقای بهالگردی

کارپرداز

213

آقای مولایی

بایگانی

206

آقای باقری

مسئول انبار

135

آقای اصغر نوازنده

 روابط عمومی و امور دانشجویی 124

آقای محمد حسین مظلومی

کارشناس اداری

210

آقای مصطفی پور

کارشناس فرهنگی

123

خانم واله

کارشناس تربیت بدنی

106

آقای افتاده

مسئول آموزش

129

آقای محمد حسن علیزاده

مسئول برنامه ریزی

224

آقای محمدی

کارشناس برنامه ریزی

203

آقای قدیری

مسئول آزمایشگاهها

203

آقای حاجی دوست

کارشناس آموزش(الهیات و حقوق و اقتصاد)

232

خانم احمدی

کاربر ارشد وکارشناس آموزش(علوم اجتماعی)

214

خانم اکبری

کارشناس آموزش (علوم پایه)

203

آقای هادی جمالی پور

کارشناس آموزش( فنی و مهندسی)

230

خانم نخعی نژاد

کارشناس امتحانات وکارشناس آموزش( هنر و معماری-بخش علوم کشاورزی )

231

خانم سنبلی

کارشناس آموزش(علوم تربیتی و روانشناسی)

215

خانم ابطحی نیا

کارشناس آموزش( تحصیلات تکمیلی-تاییدیه تحصیلی)

202

خانم جمالی پور

کارشناس آموزش(حسابداری و مدیریت)

240

آقای حاجی آبادی

کارشناس فناوری اطلاعات

430

خانم صحراگرد

تلفنخانه

100

107

نگهبانی

---

400

سایت

---

430

انبار

---

432

 
امتیاز دهی