باسمه تعالی
دانشجویان زمین شناسی پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد
گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی و گرایش زمین ساخت (تکتونیک)      انتخاب واحد ترم جاری را مطابق با برنامه ارائه دروس پیوستانجام دهید.
گروه زمین شناسی

برنامه ارائه دروس زمین ساخت (تکتونیک)              برنامه ارائه دروس چینه نگاری و دیرینه شناسی.

مباحث نوین