قابل توجه دانشجویان جدیدالورود رشته‏ های مدیریت، اقتصاد و حسابداری
دروس زیر جهت انتخاب در نیمسال اول تحصیلی پیشنهاد می شود:
ردیف
نام درس
تعداد واحد
کد درس
1
اصول حسابداری (1)
4
1214017
2
ریاضیات پایه و مقدمات آمار (1)
3
1111014
3
مبانی واصول سازمان و مدیریت
3
1221033
4
اقتصاد خرد
3
1221036
5
فارسی عمومی
3
1213210
6
زبان خارجی
3
1212256