پژوهش 2

پژوهش

پژوهش 1
تقدیر از پژوهش گران برتر سال 96 دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

به نام خدا

        روز سه شنبه دوازدهم دیماه 1396جلسه ویژه ای به منظور تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی برگزار گردید. در این جلسه که در محل اتاق 230 ساختمان شهید شهریاری دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند برگزار شد، جناب آقای دکتر ثقفی، رییس محترم دانشگاه پیام نور استان و مرکز بیرجند و جمعی از مدیران و مسوولین دانشگاه و اعضای هیات علمی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی حضور داشتند. دکتر ثقفی با اشاره به این که بعضی از دانشگاه های کشور بخشی از درآمد خود را از طریق فعالیت های پژوهشی و طرح های ارتباط با صنعت ایجاد می کنند؛ خواهان توجه بیشتر اعضای هیات علمی به این مقوله شدند.  جناب آقای مهندس بنی هاشمی، مدیر محترم پژوهشی دانشگاه پیام نور استان، به ارایه گزارشی از عملکرد حوزه پژوهشی و پژوهشگران برتر دانشگاه پرداختند و چگونگی بررسی امتیازهای پژوهشی و انتخاب پژوهشگران برتر را برای حاضران تشریح کردند. در پایان نیز از پژوهشگران برتر با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر