ارزشیابی اساتید
ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان مربوط به نیمسال اول 98-97
اطلاعیه دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی
« مشارکت فعال در ارزشیابی کیفیت تدریس، ارتقای کیفیت آموزش است.»
دانشجویان گرامی :
نظر خواهی در مورد کیفیت تدریس استادان (نیمسال دوم 98-97)
از یکشنبه مورخ 20/8/97 تا پایان روز شنبه مورخ 24/9/97 آغاز شده است.  
ضمن تکمیل کاربرگ ارزیابی به تفکیک دروس نظری در سیستم گلستان و تشویق به انجام این مهم، مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه را در پیشبرد اهداف و  بهبود امور آموزشی دانشگاه یاری فرمایید.
لازم به ذکر است دانشجویانی مجاز به ارزشیابی استاد هستند که گزینه «بله» را برای حضور در کلاس درس آن استاد انتخاب کرده باشند.
فایل راهنمای چگونگی ارزشیابی استادان در سامانه دانشگاه به آدرس http://skh.pnu.ac.ir   قابل دسترسی می باشد.
روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر